Prof. Dr. Çiğdem Ünal - Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

 

Nişantaşı Estetik Cerrahi

Randevu Alın

KVKK

DR. ÇİĞDEM ÜNAL GÜLMEDEN MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verileriniz yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı şekilde ölçülü olarak kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve gerekli durumlarda imha edilecektir.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden muayenehanesi tarafından iş bu politikada belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport sureti veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve medeni halinize ilişkin kimlik verileridir.

İletişim Verileri: Telefon numarası, elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerdir.

Özlük Verileri: Muayenehanemiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir. Çalışanların işe başlama tarihi, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine ve bordro bilgilerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Güvenlik kamerası kayıtları ve sair fiziksel mekan güvenliği verileridir.

İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerez bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri ile kullanım sırasında elde edilen gezinme verileridir.

Finansal Bilgi Verileri: Kişilere ait her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası ve fatura bilgileriniz gibi verilerdir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileridir.

Görsel Ve İşitsel Veriler: Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekan güvenliği kapsamı dışında, tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf veya videolarda yer alan görüntü ve ses verileridir.

Irk ve Etnik Köken Verileri:Irk ve etnik kökene ilişkin verilerdir.

Sağlık Verileri: Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, sağlık raporu, tıbbi geçmiş, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, ameliyat öncesi ve sonrası görsel veriler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verilerdir.

Cinsel Hayat Verileri: Cinsel hayata ilişkin verilerdir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin verilerdir.

Genetik Veriler: Genetik bilgilere ilişkin verilerdir.

Kişisel verilerin işlendiği sırada güncel olması kanuni bir zorunluluktur. Kişisel verilerde  değişiklik olması durumda kayıtların güncellenebilmesi için mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır.

İlgili mevzuat gereği 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel veriler, açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işlenebilecektir.

  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

-Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon amacıyla muayenehaneye gelerek,  uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız ile diğer sağlık verileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sunduğunuz kimliğiniz/pasaportunuz ile kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,

-Uygulanan tedaviye veya operasyona ilişkin hasta bilgilendirme ve onam formunu doldurmanız vasıtasıyla,

-Tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve uygulama esnasında kaydedilen görsel ve işitsel kayıtlar vasıtasıyla,

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e  ait kurumsal web sitesi olan www.drcigdemunal.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu ile kayıtlı e-posta adresine (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcıları ile uzaktan bağlantı uygulamalarını kullanarak gönderdiğiniz yazılı, sesli veya görsel mesajlarınız ve bu uygulamalarla kurduğunuz online aramalarınız vasıtasıyla,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e ait profil hesabına mesaj göndermeniz veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla bilgileriniz toplanacak ve sunulan hizmet süresince,  KVKK tarafından öngörülen tüm tedbirler alınmak suretiyle Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

-İlgili kişinin açık rızası,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa; bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla olması,

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE ŞARTLARI

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden muayenehanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, genel ilkeler uyarınca aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve sözleşmesel sorumluluklarımızı yerine getirme,

-İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

-Hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis, uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek, operasyonunuzun ya da tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde bir diğer ilgili uzman hekimden konsültasyon alabilmek,

-Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. kişileri bilgilendirebilmek,

-Muayenehane ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

-Veri güvenliği kapsamında muayenehanemizin sistem ve uygulamaları için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,

-Hasta memnuniyeti, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinizi öğrenme ve yanıt verme,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve geri alınması,

-Muayenehanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyi, iş güvenliğinin sağlanması ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, muayenehanemiz bünyesinde bulunan fiziki arşiv veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın işleyemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

-Kanunlarda kişisel verinin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması,

-Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması,

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

-Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla işlenebilmektedir:

-İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması.

-İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından veri işleyen sıfatıyla; sözlü, yazılı ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile mevzuat tarafından gerekli kılınmış tüm teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK’nın ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınarak işlenebilecektir.

Açık Rıza Beyanınızın Alınması Gerektiği Durumlar

 

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda, ancak Açık Rızanız alınmak suretiyle kişisel verileriniz işlenebilecektir;

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı, e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

-Tıbbi işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında tedavinin gelişiminin takibi amacıyla alınan fotoğraf kayıtlarınızın Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e ait instagram, facebook, youtube, google gibi sosyal medya kullanıcı hesaplarında ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

-Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması yurt dışına aktarım sayılacağından ve yurt dışına aktarım için açık rıza şartı bulunduğundan bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından Açık Rızanız aranmayacaktır:

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google  gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız veya bu yolla uzaktan muayene ve teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda,

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda,

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp,  messenger, google gibi sosyal medya hizmet sağlayıcıları üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek  kullanıcısı olduğunuz, instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda.

Bahsedilen hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından  Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e aktarılacak ve  Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından uygulama üzerinden tarafınıza iletilecek olan kendisine ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda; Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’e ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri ile özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini ve de ilgili uygulama üzerinden bildirdiğiniz iletişim bilgilerinizle Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in tarafınızla iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Açık Rıza Beyanı Aranmaksızın Verilerinizin İşlenebileceği Durumlar

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca yasal ve hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın işlenecektir;

-Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.

-İlgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin verilerin muhafaza edilmesi.

-Hasta dosyası oluşturulması.

-Ücret ödemelerinize istinaden fatura tanzim edilmesi.

-Veri güvenliğinizin sağlanması.

-Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.

-İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

-Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2/c uyarınca; Tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, kontrol randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden; muayenehane güvenliğinin sağlanması, hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verileriniz  KVKK madde 6/3 uyarınca; Muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden tarafından, özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI, ŞARTLARI, AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden , kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ile belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

-Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,

-İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi,

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

-Muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütebilmesi,

-Komplikasyon süreçlerinin yönetilebilmesi,

-Konsültasyon alınabilmesi,

-Sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili 3. kişilerin tıbbi olarak bilgilendirilebilmesi,

-Çalışan adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin Yürütülmesi,

-Çalışanların iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Çalışanların yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

-Finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi,

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin Yürütülmesi,

-Veri güvenliğinin sağlanabilmesi ve denetlenebilmesi ve

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesidir.

Aktarılma Şartları

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden bu kapsamda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir. Verileriniz aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

-Veri sahibinin açık rızasının olması,

-Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,

-Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,

-Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,

-Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

-İlgili kişinin açık rızasının olması.

-İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusu ise kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.

-İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden , KVKK’nın 9. maddesi gereğince yurt dışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Kişisel verilerin KVKK uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

-Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,

-Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

-Kişisel verilerinizi, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara,

-T.C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimlere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Eczacılar Birliğine,

-İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetlerine, Mahkemeler ve her türlü yargı makamına, kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi mercilere, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatımıza, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,

-Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, özel hastaneler, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile özel sigorta şirketlerine, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere, sağlık hizmetlerini geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız kuruluş ve laboratuvarlar gibi üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz kuruluşlara aktarılabilecektir.

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden muayenehanesi, kişisel verilerin aktarılması durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarıları yapmış, onam metinleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden muayenehanesi veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek  amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirler çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerin dolmasının ardından veri saklama ve imha politikamız gereğince silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre, hastadan hastaya ve veriden veriye değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin bir kısmı muayenehane dosyalarımızda ve mali kayıtlarımızda yazılı olarak saklanmaktadır. İletişim verileriniz, muayenehanemize ait cep telefonunun dahili ve SİM kart hafızasında saklanmaktadır. Elektronik ve dijital verileriniz hem muayenehane bilgisayarlarında, yedek sabit disklerde, hafıza kartlarında, USB sürücülerinde, e-mail sunucularında saklanmaktadır. Ön görüşme, tanı, tedavi ve takip sürecinde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan kişisel veriler oluşturuldukları platformların ilgili hesapları ve kayıtları içerisinde saklanmaktadır. Elektronik verileriniz minimum iki basamaklı bir veri koruma sitemi ile muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

-Mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi açık ve anlaşılır şekilde detaylı anlatan metninizi www.drcigdemunal.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formun ıslak imzalı bir nüshasını; “Valikonağı Cad. Poyracık Sok. Pınar Apt. 63/6 Nişantaşı/İstanbul ” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla/ iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine başvurabilirsiniz.

Başvurularınızda, ad soyad, T.C. kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi, varsa e-posta adresi, telefon numarası, başvuru yazılı ise imza ve talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları içermeyen başvurular muayenehane tarafından reddedilecektir.

Usule uygun başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Bahse konu başvurular ücrete tabi olmayıp, Kanunun 13/2. maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret muayenehane tarafından alınacaktır.

İşbu aydınlatma metninde, Kanundan ve sair mevzuat hükümlerinden doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden Muayenehanesi


 

Please publish modules in offcanvas position.